Банкова сметка на Факултет "Общовойскови" - Велико Търново

Сметка на НВУ "Васил Левски"
факултет "Общовойскови"

Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново