Банкова сметка на Факултет “Авиационен” – Долна Митрополия

Банкова сметка: BG15IABG74733100416200
BIC код: IABGBGSF
Интернешънъл АСЕТ БАНК АД
клон Плевен
НВУ „Васил Левски”
Факултет „Авиационен”