Специалност “Национална и регионална сигурност”, дистанционна форма на обучение

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация „Магистър по национална и регионална сигурност”
Специализация:
1. Управление на кризи.

 

Форма на обучение – дистанционна

Срок на обучение – 1,5 години (3 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от областите на висшето образование

1. Насоченост на изграждане на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по специалността „Национална и регионална сигурност” предвижда обучение за придобиване на висше образование в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на националната сигурност, а също така и знания за дейността на гражданските политически, социално-икономически структури и системи.

Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Учебният план по специалността „Национална и регионална сигурност” е с общ хорариум 450 учебни часа (три семестъра по 150 часа). Структуриран е в 2 модула: общ и специализирани модули. Учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок.

През периода на обучение се изучават 20 учебни дисциплини. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни, плюс 15 за полагане на държавен изпит - всичко 105 кредита.

При завършване на обучението по специалността „Национална и регионална сигурност” се издава диплом за завършена ОКС ”магистър” с професионална реализация „магистър по национална и регионална сигурност”.

При подаване на  заявление по образец, на обучаемите се издава европейско дипломно приложение.

Основни модули в учебния план са:

Общ модул – за всички специализации с изучаване на:

Задължителни учебни дисциплини: „Основи на националната сигурност”, „Основи на държавата, правото и гражданско-военни отношения’, „Международни и регионални системи за сигурност”, „Логистика на сигурността и управление на ресурси”, „Военни теории, концепции и стратегии”, „Концепции и доктрини за национална сигурност”, „Отбранително-мобилизационна подготовка на населението”, „Външна политика, военна дипломация и протокол”, „Рискове и заплахи за националната сигурност”, „Ликвидиране на последствия от природни и антропогенни бедствия”.

Избираеми учебни дисциплини: „Психология и сигурност”, „Психология на лидерството в екстремални ситуации”.

Факултативни учебни дисциплини: „Международно хуманитарно право”, Курсова работа”, „Стаж”.

Специализиращи модули - изучават се по специализации:

Специализация „Управление при кризи”: „Управление на кризи”, „Психология на кризиса”, „Евакуация от райони и обекти”, „Технологична сигурност при критични ситуации”, „Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи”, „Екологична политика и сигурност”.

Специализация „Защита на класифицираната информация”: „Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ”, „Системи за ЗКИ в НАТО и в страните от Европейския съюз”, „Процедури по архивиране, съхранение и опазване на информацията”, „Защита на интелектуалната собственост”, „Сигурност на автоматизираните информационни системи”, „Технически системи за сигурност и защита на класифицираната информация”.

Специализация „Мениджмънт в мироопазващи операции”: „Мениджмънт в операции по поддържане на мира”, „Културна антропология”, „Международно сътрудничество в борбата с тероризма”, „Подготовка и тактика на подразделенията в мисии зад граница”, „Политика на Европейския съюз в сигурността и отбраната”, „Логистична поддръжка на контингенти, участващи в мисии”.

1.1. Завършилите специалността :”Национална и регионална сигурност” се подготвят интелектуално, нравствено, професионално и лидерски за реализация като граждани и специалисти по въпросите на националната сигурност.

В резултат на обучението си те придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в областта на висшето образование  „Сигурност и отбрана”.

1.2. Завършилите се подготвят да изпълняват задълженията като организатори и ръководители в държавните и местните структури на администрацията и сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност.

2. Професионална реализация.

След завършване на  курса на обучението магистрите могат да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот :

 • в системата за сигурност в държавната администрация и местната власт;
 • в структурите на сигурността в други учреждения;
 • участие в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната власт;
 • в държавните институции и неправителствени организации като консултанти и експерти;
 • в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот.

3. Випускникът трябва да има ключови компетенции:

3.1. Нови знания:

 • теоретичните основи на националната сигурност;
 • геополитическите аспекти на сигурността;
 • основите на държавното и международно право;
 • основните философски и политологични категории;
 • концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • структурата и организацията на националните, регионалните международните системи за сигурност;
 • основните теории за войната и военни стратегии;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • основните принципи, методи и средства за управление;
 • управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси;

3.2. Изградени нови способности:

 • да умеят да прогнозират и оценяват условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мислят творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове и заплахи;
 • да прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
 • да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владеят нормите на естетическото поведение и протокол;
 • да владеят международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилагат лидерски умения в екстремални ситуации;
 • ефективно да управляват материални и човешки ресурси;
 • успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползват съвременните информационни технологии и да ги прилагат в дейността си;
 • да се самоусъвършенстват и развиват своя характер и умения през целия си живот.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.