Специалност “Индустриален мениджмънт”, дистанционна форма на обучение

Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация Магистър-инженер
Форма на обучение – дистанционна
Срок на обучение – 1,5 години (3 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Общо инженерство”

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

В специалността „Индустриален мениджмънт” се изучава структурата, логическата организация и средствата на изследване и решаване проблемите на производствените предприятия.

Основната цел която се поставя с включените в учебния план дисциплини е изграждане на знания за вътрешната организация и регулиране процеса на познание за мениджмънта и практическото приложение на това познание в промишлените предприятия.

Специалността отразява съвременните тенденции в световната практика на висшето образование, свързани с една от най-търсените професии - тази на инженер-мениджъра. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на управлението на различни организации, занимаващи се както с производството на продукция в областта на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост, така и в други отрасли и сектори на материалното производство и услугите. Специалността цели да изгради нов тип ръководители, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал. Това, заедно със солидната чуждоезикова подготовка и подготовката в областта на информационните технологии, дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарна икономика.

За специалността “Индустриален мениджмънт” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област техническите, стопанските и правните науки.

Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на техническите, стопанските и правните науки.

Учебният план за обучение по специалността: “Индустриален мениджмънт” е с общ хорариум 855 учебни часа, от които 450 часа лекции и 405 часа упражнения присъствени 450 часа. Учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 19 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити - 19 учебни дисциплини;  учебни дисциплини и курсов проект - 3. Обучението завършва с полагането на държавен изпит или защита на дипломен проект. В края па всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение - 105, от които 15 - за държавен изпит или защита на дипломен проект. При завършване на обучението по специалност “Индустриален мениджмънт” издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.   

Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми. За тази цел изучаваните дисциплини са структурирани в следните модули:

Задължителни дисциплини (Теория на вероятностите и математическа статистика; Стопанска логистика; Регулираща и управляваща техника; Компютърен инженерен анализ; Анализ и регулиране на технически процеси; Количествени методи в управлението - І част; Основи на управлението; Технически средства за автоматизация; Управление на съвременни производствени системи; Анализ на експериментални данни; Количествени методи в управлението - ІІ част; Симулационно моделиране Финанси; Счетоводство);

Избираеми дисциплини (Материалознание; Взривни техники и технологии; Управление на инвестиции Управление на иновации);

Факултативни дисциплини (Управление на качеството; Теория, анализ и оценка на риска).

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да притежава фундаментална и специална техническа и икономическа подготовка;
 • да разработва стратегии и участва в  управлението на технологични и производствени процеси;
 • да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001:2008;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение.

2. Професионална реализация

 • да провежда ефективна логистична политика и да проектира логистични системи насочени и съобразени с потребителя;
 • да организира  изпълнението на  експлоатацията на технически системи и обекти в предприятия и фирми от средният и малкият бизнес;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични-производствени процеси;
 • да участва в разработването на научни изследвания и проекти;
 • да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация:
  • инженер-мениджър на различни управленски нива;
  • инженер-мениджър по ресурсите;
  • инженер-мениджър по логистиката;
  • инженер-мениджър по маркетинг;
  • инженер-мениджър по дистрибуция;
  • инженер-финансов мениджър;
  • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3.3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за основните методи за вземане на решения при управление на ресурсите и технологиите;
 • за теоретичните основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001.
 • за анализиране  финансовото състояние на предприятието и вземат обосновани управленски решения;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • по фундаменталните икономически дисциплини;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за организацията на счетоводния процес;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката;
 • за същността на процесите и явленията в обществото.

3.2. Изградени нови способности:

 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да умее да проектира логистични системи;
 • да планира потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, транспортиране и съхранение;
 • да се самоусъвършенства и развива своите професионални умения;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както
 • граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и оптимизирането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането.

3.3. Ценностни ориентации:

 • лоялност към институциите
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.