Факултет "Общовойскови"

Факултет "Общовойскови", град Велико Търново
 
Специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"
 
Специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"
  • „Стопанска логистика” в дистанционна форма на обучение

 

Разписания на присъствените занятия и графици за првеждане на семестриални изпити

 

Банкова сметка на факултет "Общовойскови" - гр. Велико Търново